ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ.Π.Θ.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης


Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) παραθέτοντας τα κατάλληλα στοιχεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για να εκδοθεί.

Το ΠΕΑ είναι σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αφού εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την τυπική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου αλλά και οικονομικά συμφέρουσες συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση της απόδοσης του.

Το ΠΕΑ εκδίδεται για κάθε χρήση. Είναι δυνατή η έκδοση ΠΕΑ για ολόκληρο κτίριο όπως και είναι δυνατή η έκδοση πολλών ΠΕΑ, ένα για κάθε κτιριακή μονάδα. Σε κτίριο μικτής χρήσης, εκδίδονται ΠΕΑ ανάλογα με τη χρήση. Συνεπώς, σε κτίριο καταστημάτων στο ισόγειο με κατοικίες στους ορόφους εκδίδεται ένα ΠΕΑ για τα καταστήματα και ένα ΠΕΑ για τις κατοικίες (δεν μπορεί να εκδοθεί ένα ΠΕΑ και για τις δύο χρήσεις).

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική:

  • μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ.
  • μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.
  • κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου.
  • κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου.
  • για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

Γίνεται η αυτοψία του κελύφους του κτιρίου, έχοντας λάβει υπόψιν τους προβόλους (κάθετους και οριζόντιους) και τα απέναντι κτίρια για τις σκιάσεις, η χρήση συστημάτων Ψύξης-Θέρμανσης, Ζεστού Νερού Χρήσης, Φωτισμού για καταστήματα και ηλεκτροπαραγωγής αν διαθέτει. Ώστε τελικά να προκύψει η ενεργειακή του απόδοση σε σύγκριση με το κτίριο αναφοράς.

Τέλος οι υπολογισμοί που προκύπτουν από το σχεδιαστικό πρόγραμμα της 4Μ ελέγχονται και από το ειδικό λογισμικό TEE-ΚΕΝΑΚ το οποίο αναπτύχθηκε από την Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Για την πλήρη αξιοπιστία ως προς το σύστημα του υπουργείου περιβάλλοντος.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Σελίδα 1
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Σελίδα 2