ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
& ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ.Π.Θ.

Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη


Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, που διενεργείται με σκοπό τη διαπίστωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ) και την καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία ΕΔΔΗΕ (πρώην ΔΕΔΔΗΕ) με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρολογικά σχέδια.

Για την τελική σύνδεση (ηλεκτροδότηση της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης) ή την συνέχιση της ηλεκτροδότησης για όταν απαιτηθεί επανέλεγχος, ο ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί και την υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ηλεκτρολογικό σχέδιο), από αδειούχο ηλεκτρολόγο. Περιλαμβάνει όλα τα μέτρα με τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται πληροί τις απαιτήσεις (είναι σύμφωνα με τον κανονισμό)

 • Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωσή της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από το χρήστη, ώστε να εξακριβωθεί στο μέτρο του δυνατού ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD_384 και το οποίο έχει δημοσιευθεί ως ΕΛΟΤ 60364:2020. Ορισμένοι έλεγχοι μπορεί να χρειάζεται να γίνουν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
 • Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας, ώστε κατά τη διάρκεια της διενέργεια των δοκιμών και των μετρήσεων αποφεύγεται κάθε κίνδυνος και να αποτραπεί η πρόκληση βλαβών σε οποιαδήποτε αγαθά και στις εγκατεστημένες συσκευές ή άλλα υλικά.
 • Στις περιπτώσεις που η ελεγχόμενη εγκατάσταση αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση προϋπάρχουσας εγκατάστασης, πρέπει να εξακριβωθεί ότι αυτή η επέκταση ή τροποποίηση είναι σύμφωνη με τον ΕΛΟΤ 60364. Και συγχρόνως ότι δεν προκαλεί καμία μείωση της ασφάλειας της προϋπάρχουσας εγκατάστασης.
 • Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, τα αποτελέσματα τεκμηριώνονται σε πρωτόκολλο και έκθεση παράδοσης και μαζί με την ΥΔΕ και τα μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης και πινάκων κατατίθενται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια.
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήστη ή αλλαγή χρήσης εγκατάστασης
 • Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες, και γενικά μετά από σοβαρά ατυχήματα.

Μέσω των επανελέγχων διαπιστώνεται εάν η κατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ή τμημάτων της εγκατάστασης έχουν τόσο επιδεινωθεί, ώστε η χρήση της δεν είναι πλέον ασφαλής. Ακόμη, για να διαπιστωθεί εάν η εγκατάσταση πληροί τις απαιτήσεις της κατασκευής της, σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί διαφορετικές απαιτήσεις από εθνικές προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις από δημόσιες αρχές. Παράλληλα θα πρέπει να ερευνώνται οι επιδράσεις από αλλαγές που έχουν γίνει στην εγκατάσταση έναντι της παλαιότερης χρήσης της.

Στο πρωτόκολλο επανελέγχου θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της οπτικής επιθεώρησης, τα αποτελέσματα των μετρήσεων, όπως επίσης πληροφορίες για όλες τις αλλαγές ή τις επεκτάσεις της εγκατάστασης. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται και να δηλώνονται όλες οι αποκλίσεις από τις προδιαγραφές των αντίστοιχων τμημάτων της εγκατάστασης.

Σε κάθε έλεγχο ή επανέλεγχο περιλαμβάνονται η οπτική επιθεώρηση, οι δοκιμές και οι μετρήσεις.

 • ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΔΟΚΙΜΕΣ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ